Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO K-SPORT.COM.PL

 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem k-sport.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy K-SPORT POLSKA NIP:9930506230 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Produkt - towar zakupiony w sklepie internetowym k-sport.com.pl

11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem k-sport.com.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod Rzepiennik Biskupi 214, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski , prowadzony jest przez K-SPORT POLSKA NIP:9930506230

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności :

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa 

b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu k-sport.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. K-SPORT POLSKA może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez K-SPORT POLSKA  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody K-SPORT POLSKA

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla K-SPORT POLSKA

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 


IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową k-sport.com.pl, dokonać wyboru przedmiotów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z K-SPORT POLSKA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail , zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Gromadzenie i przetwarzanie  danych osobowych 

Postanowienia ogólne  

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Krzysztof Kafel wykonująca działalność gospodarczą pod nazwą K-SPORT POLSKA pod adresem ul. Rzepiennik Biskupi 214, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, NIP: 9930506230, REGON: 122595562; adres e-mail: biuro@k-sport.com.pl, telefon: 12 225 1622.


5.2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.


5.3. Podanie przez klienta danych osobowych dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.   

 

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych  

 
5.4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
a) zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
c) przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
d) udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych.
5.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
       a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
       b) art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
5.6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
5.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  
Okres przechowywania danych osobowych  
5.8. Administrator danych przechowuje dane osobowe  bez ograniczenia czasowego w celu realizacji programu lojalnościowego i ofert specjalnych dla stałych klientów.
5.9 Dane są usuwane bezzwłocznie  w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia o ile nie będą tego zabraniały inne przepisy prawa.
Dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości minimalny okres przechowywania wynosi 5 lat.
Uprawnienia osoby, której dane dotyczą  
5.9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
5.10 Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
Profilowanie  
5,11. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.   Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.  
Wykorzystanie danych osobowych.
5.12. K-SPORT POLSKA jako Administrator danych zapewnia ich zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz zobowiązuje się do ich wykorzystania  jedynie w celu realizacji zamówienia oraz zapewnienia wsparcia po zakupowego (prośba o zaopiniowanie zakupionych produktów oraz obsługa gwarancyjna).
5.14. K-SPORT POLSKA w calu zapewnienia wysokiej jakości obsługi po zakupowej w ciągu 14 dni od daty wysłania zamówienia wysyła maila na adres e-mail podany w zamienieniu z prośbą o zaopiniowanie zakupionych produktów. Klient oponujący zakupiony produkt wyraża zgodę na opublikowanie wystawionej opinii w sklepie.
5.15. K-SPORT POLSKA może wykorzystać dane osobowe w celu komunikacji marketingowej jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na zapisanie się do lity Newsletter z uczestnictwa w której można w dowolnej chwili zrezygnować korzystając z funkcji "Wypisz się z newslettera" w module Newslettera lub napisania stosownego komunikatu na adres biuro@k-sport.com.pl

 


VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy przez firmę kurierską wynosi od 1 do 3  dni roboczych licząc od dnia wysłanie paczki do Klienta. Jest to  deklarowany czas dostawy przez przewoźników a nie gwarantowany i może ulec wydłużeniu w zależności od obciążenia firmy przewozowej. 

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu k-sport.com.pl  oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6.5. Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są pod wskazany adres - kurier nie ma obowiązku wnoszenia ich do mieszkania chyba że zostanie wykupiona w firmie przewozowej opcja rozładunku (potrzebę taką należy zgłosić obsłudze sklepu przed wysyłką towaru)

6.6. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie kompletności przesyłki podczas odbioru paczki od kuriera, w razie jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy w obecności kuriera spisać protokół braku/uszkodzenia. Dokument ten jest podstawą do roszczeń reklamacyjnych w firmie przewozowej.  

 


VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego  10 1140 2004 0000 3602 7428 7856 , mbank

b) płatnością w systemie przelewów elektronicznych

c) zapłata kartą płatniczą 

d) podczas odbioru paczki (przesyłka pobraniowa) 

 


VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres kontaktowy Sklepu. Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zwrotów, wymian towarów i reklamacji zamieszczono na stronie: Wymiany, zwroty, reklamacje

8.2 Zwrotowi nie podlegają produkty wykonane na indywidualne zamówienie.

8.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru  

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Prowadzący dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztem wysyłki (w kwocie najniższej dostępnej w sklepie  dla danego przedmiotu) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

8.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

8.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. K-SPORT POLSKA jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@k-sport.com.pl . K-SPORT POLSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zwrotów, wymian towarów i reklamacji zamieszczono na stronie: Wymiany, zwroty, reklamacje

9.3. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki podczas transportu Klient zobowiązany jest do spisania, w obecności kuriera, protokołu uszkodzenia. Protokół ten powinien zawierać opis uszkodzenia oraz podpis kuriera. Dokument jest sporządza w 2 kopiach - 1 z kopii otrzymuje Klient.  Dokument ten potwierdza uszkodzenie paczki podczas transportu i jest konieczny w celu złożenia reklamacji usługi kurierskiej i skorzystania z odszkodowania. 

9.4. K-SPORT POLSKA jako sprzedawca w ramach usługi gwarancyjnej zapewnia:

a) bezpłatne naprawienie uszkodzenia powstałego na skutek wady konstrukcyjnej

b) w przypadku braku możliwości naprawienia reklamowanego Produktu wymianę na nowy produkt o takiej samej lub wyższej wartości.

c) w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu na nowy zwrot równowartości reklamowanego Produktu.

9.5.Zakres bezpłatnych usług gwarancyjnych

Bezpłatnym usługą gwarancyjnym podlegają:

 a) Wady konstrukcyjne uniemożliwiające użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem

 b) Rozerwania materiału.

 c) Rozprucia szwów.

Bezpłatnym usługą gwarancyjnym nie podlegają:

a) Uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania produktu (niezgodnego z przeznaczeniem)

b) Rozcięcia i inne uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek niewłaściwego transportowania, przechowywania lub celowego działania użytkownika.

c)  Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia produktu.

9.6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania użytkowania Produktu w który powstało uszkodzenie oraz zgłoszenia reklamacji zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną. Dalsze użytkowanie uszkodzonego Produktu skutkujące pogłębieniu uszkodzenia lub powstaniu nowych uszkodzeń skutkować może odmową przyznania usług gwarancyjnych.

 


X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. K-SPORT POLSKA podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: K-SPORT POLSKA, Rzepiennik Biskupi 213, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski,  lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. K-SPORT POLSKA zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 


XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy K-SPORT POLSKA a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy K-SPORT POLSKA  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę K-SPORT POLSKA

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN ZAMAWIANIA I KORZYSTANIA 
Z BONÓW PODARUNKOWYCH K-SPORT POLSKA.COM.PL  DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

 

 
§ 1.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1)      wystawca karty podarunkowej (określany dalej jako: Wystawca) – "K-SPORT POLSKA z siedzibą w Rzepiennik Biskupi 214, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski, NIP: 9930506230, Regon: 122595562
2) Karta podarunkowa (określana dalej jako: Karta) – generowana przez Wystawcę elektroniczna forma bonu wartościowego na okaziciela mająca postać kodu liczbowo-literowego lub tylko liczbowego (zapisana w formie cyfrowej lub odzwierciedlona fizycznie w formie karty), potwierdzająca prawo jej Użytkownika do wymiany wartości zgromadzonych na Karcie podarunkowej na towary o określonej dacie ważności, z elektronicznie przypisanymi informacjami o wartości Karty z zastrzeżeniem, iż Karta nie jest kartą płatniczą ani nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności karta podarunkowa nie podlega pod ustawę o podatku od towarów i usług, a tym samym wystawca wydaje klientowi jedynie dokument wydania Karty albo notę obciążeniową; Kart nie można wykorzystywać w innym sklepie Wystawcy niż jest to wskazane na Karcie;
3) Klient – osoba pozyskująca Kartę od Wystawcy;
4) Użytkownik – każdorazowy okaziciel Karty;
5) wartość do wykorzystania – przypisana karcie kwota, według wyboru Klienta, do wysokości której Użytkownik może nabyć towary oferowane do sprzedaży w odpowiednim sklepie Wystawcy; wartości Kart do wykorzystania w sklepie stacjonarnym i internetowym https://k-sport.com.pl/: 100,00 złotych, 200,00 złotych, 300,00 złotych,
6) sklep internetowy Bushido-sport.pl – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://k-sport.com.pl/ umożliwiający wykorzystanie Karty przeznaczonej dla sklepu internetowego;
7) sklep stacjonarny k-sport.com.pl – sklep stacjonarny zlokalizowany Rzepiennik Biskupi 214, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski.
8) transakcja – dokonana przy użyciu Karty operacja polegająca na wymianie Karty na towary, przy czym każdy rodzaj Karty, w okresie jej ważności, może być wykorzystany jednokrotnie. Po dokonaniu transakcji prawa wynikające z Karty wygasają i jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.
§ 2.
1. Karty mają formę numeryczno – literowego kodu, będącego elektronicznym nośnikiem wartości do wykorzystania, wpisanego w graficzne przedstawienie Karty.
2. Karta służy wyłącznie do realizacji transakcji.
3. Karta ma okres ważności, tj. wartość zgromadzona na Karcie podlega wymianie na towary wyłącznie w okresie wskazanym na Karcie. Po upływie okresu ważności Karta wygasa, a jej Użytkownik nie ma żadnych roszczeń do Wystawcy z tytułu pozyskania Karty, w szczególności co do kwoty uiszczonej za jej pozyskanie lub wartości do wykorzystania.
4. Klient będący konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu karty w terminie 14 dni od dnia przesłania karty na adres Użytkownika wskazany przez Klienta.
5. Odstępując od umowy zakupu Karty (tj. przesyłając wiadomość e-mail o odstąpieniu od zakupu Karty) Klient gwarantuje, że do czasu dezaktywacji karty Użytkownik z niej nie skorzysta. W razie gdyby w okresie między otrzymaniem e-maila Klienta o odstąpieniu od umowy zakupu karty, a jej dezaktywacją, Użytkownik skorzystał z karty, Wystawca będzie zwolniony z obowiązku zwrotu Klientowi zapłaconej ceny za Kartę.
§ 3.
1. Warunkiem przesłania Karty Użytkownikowi jest zasilenie jej przez Klienta kwotą wartości do wykorzystania.
2. Wystawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty wynikające z okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności dotyczące upływu terminu ważności Karty, czy zbyt małej wartości do wykorzystania w stosunku do cen towarów oferowanych w sklepie.
3. Wystawca nie jest stroną stosunku prawnego łączącego Użytkownika z Klientem.
§ 4.
1. Kartę może zrealizować jedynie Klient posiadający konto w sklepie i do niego zalogowany.
§ 5.
1. Użytkownik może zrealizować wyłącznie Karty uprzednio aktywowane przez Klienta poprzez ich zasilenie kwotą wartości do wykorzystania.
2. Karty nie mogą być wymieniane na pieniądze.
3. W przypadku gdy wartość nabywanych przez Użytkownika towarów przekracza wartość do wykorzystania, transakcja będzie mogła być zrealizowana pod warunkiem zapłaty przez Użytkownika różnicy ceny zgodnie z regulaminem sklepu.
4. W przypadku gdy cena nabywanych przez Użytkownika towarów jest niższa od kwoty wartości do wykorzystania, klient nie otrzyma zwrotu różnicy.
5. Klient może wykorzystać tylko jedną Kartę w jednym zamówieniu. Kart nie można łączyć.
6. Korzystanie z Karty może być łączone z posiadanymi przez użytkownika kodami rabatowymi.
§ 6.
1. Karta może być użyta w okresie ważności podanym na Karcie do chwili dokonania transakcji lub do czasu jej zablokowania, na wniosek Klienta lub Użytkownika.
2. W przypadku utraty Karty możliwa jest jej blokada przez Wystawcę, na podstawie zgłoszenia dokonanego przez Użytkownika za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: biuro@k-sport.com.pl. Wystawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez Użytkownika Karty przed dokonaniem zgłoszenia. Warunkiem niezbędnym zablokowania Karty jest podanie przez Użytkownika przypisanego karcie numeru kodu rabatowego.
3. Realizacja Karty przez Użytkownika stanowi ważną transakcję nawet wówczas, gdy wejdzie on w posiadanie karty w sposób nieuprawniony, chyba że Karta, pomimo zgłoszenia zablokowania, nie zostanie wcześniej zablokowana przez Wystawcę Karty w terminie określonym w niniejszym regulaminie.
4. Zwrot przez Użytkownika towarów nabytych przy użyciu Karty jest możliwy na zasadach obowiązujących w sklepie.
5. Przy uwzględnieniu reklamacji produktu na korzyść Klienta W przypadku wystąpienia problemów w realizacji transakcji przy użyciu Karty, Użytkownik zgłosi powyższe wystawcy za pośrednictwem infolinii lub wiadomości e-mail na adres: biuro@k-sport.com.pl.
6. Reklamacje związane z Kartami będą rozpatrywane przez Wystawcę w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta lub Użytkownika. Reklamacje mają być składane pisemnie na adres siedziby Wystawcy.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
2. Klient przed wpłatą środków pieniężnych na Kartę, a Użytkownik przed skorzystaniem z Karty, zobowiązani są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień.
3. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://k-sport.com.pl/ oraz w siedzibie Wystawcy. Wystawca ma obowiązek przekazania Klientowi / Użytkownikowi niniejszy regulaminu w formie pisemnej na każde jego pisemne żądanie.
4. Wystawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym regulaminie albo odwołania programu bez podania przyczyny. O zmianach Wystawca poinformuje z 3 dniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej sklepu internetowego pod adresem  https://k-sport.com.pl// oraz w siedzibie sklepu stacjonarnego. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klientów którzy nabyli Kartę przed zmianą Regulaminu.
Zaufane Opinie IdoSell
4.68 / 5.00 7427 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-30
Sprzęt dobry. Polecam.
2023-11-28
Wszystko w jak najlepszym porządku. Polecam!!
pixel